۱.انواع عایق های الاستومری

 

 با ضخامت۶ میلیمتر،

 

۹ میلیمتر،

 

 

 ۱۳ میلیمتر،

 

۱۹ میلیمتر،

 

 

۲. انواع عایق های الاستومری لوله ای

 

  ۹ میلیمتر،

 ۱۳ میلیمتر،