جهت استفاده در سیستم های تهویه مطبوع در مسیرهای رفت هوا توصیه می گردد. با توجه به وجود بار سرمایشی و‌گرمایشی در مسیرهای رفت و جهت جلوگیری از افت دما ، کانال های فلکسیبل عایق دار مورد استفاده قرار می گیرند .