جهت استفاده در سیستم های تهویه مطبوع در مسیر برگشت و همچنین انشعاب ها ، اگزاست فن ها ، هودها و …از این کانال استفاده می شود .